Leverings voorwaarden Bedrijfswagendirect.com

Art 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken en verrichting van diensten ten behoeve van derden, door Bedrijfswagendirect.com nader te noemen als BWD. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door BWD schriftelijk zijn bevestigd. Door cliënten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door BWD.
 3. Wij hebben steeds het recht deze voorwaarde te wijzigen. Een wijziging kan door ons ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijzigingen gesloten indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënten aan de betreffende overeenkomst(en) kunnen ontlenen niet beperkt en wij cliënten hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer bepaalde (categorieën) van overeenkomsten. Wij zullen bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van onze cliënten rekening houden.

Artikel 2: Aflevering

 1. Levertijden gelden slecht bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
 2. Indien een aangegeven levertijd ander dan door een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is cliënt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen acht weken aan onze verplichting voldoen. Cliënt is gehouden om onze schade te vergoeden, tenzij de niet-nakoming die tot ontbinding van de overeenkomst leidt aan opzet opof bewuste roekeloosheid door BWD te wijten is. De tweede volzin van het achtste lid van Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing. In ieder geval worden de feiten en omstandigheden vermeld in artikel 7 geacht niet aan onze schuld te wijten te zijn. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal bij vertraging in de aflevering van zaken aan cliënt, niet zijnd natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, geen ontbinding van de overeenkomst kunnen plaatsvinden.
 3. Vanaf het tijdstip dat cliënt is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van cliënt. Indien de zaak niet binnen acht dagen na dat tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in ons bedrijf of ter plaatse geldende tarief.
 4. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak cliënt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan ons feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in ter ruilen zaak en zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd.
 5. Het risico van door ons beheerde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door BWD, bij cliënt.

Art 3: Totstandkoming van de overeenkomsten en prijzen

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van onze vennootschap en/of waar dan ook zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor ons niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen wij gerechtigd zijn het gewijzigde model te leveren. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van client, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ons verkochte objecten.
 2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag der feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks-of importeursprijzen en in valutakoersen in de prijs van nieuwe auto’s mogen te allen tijde worden doorberekend. De cliënt heeft nadat wij de cliënt schriftelijk van deze prijswijziging in kennis hebben gesteld, het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits de ontbinding binnen tien dagen na de datum van de kennisgeving plaatsvindt, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor schade voor ons voortvloeit. Wijziging in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook ter zake van voor de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten, zonder dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Alle overige prijswijzigingen zijn enkel toegestaan indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en wij voor het verstrijken van deze termijn nog niet hebben gepresteerd. In dat geval heeft cliënt evenmin het recht de overeenkomst de (doen) ontbinden.
 3. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door BWD.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten alsmede kosten van rijklaar maken en omzet belasting niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn berekend voor “levering af bedrijf” conform het ter zake van die wijze van levering bepaalde in de meest recente versie van de Incoterms welke gedeponeerd bij de internationale ICC; bij aflevering elders op verzoek van cliënt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van cliënt.

Art 4: Partijen

 1. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 2. Indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat, terwijl de overeenkomst mede strekt ten behoeven van een derde, dan is deze natuurlijke persoon of rechtspersoon naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien zij bevoegd is dan el de schijn heeft gewekt bevoegd te zijn die derde te verbinden.

Art 5: Betaling

 1. Tenzij met schriftelijke goedkeuring van BWD anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder dat de cliënt recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting in. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
 2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder dat cliënt recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
 3. Cliënt dient op ons eerste verzoek, waartoe wij te allen tijde zijn gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door ons verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door ons te bepalen wijze. In het geval cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliënt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
 4. Wij zijn bevoegd zaken die wij van cliënt of ter zake van een met hem gesloten overeenkomst onder ons hebben of onder ons krijgen, terug te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door hem aan ons verschuldigde. Door zaken in onze macht te (doen) brengen, vestigt cliënt daarop een pandrecht voor aal hetgeen hij aan ons verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
 5. Cliënt is stallingkosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in artikel 2 lid 3 bepaalde, zolang wij zaken op grond van dit artikel onder ons houden.
 6. Indien cliënt niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige ander bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens BWD zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met drie procent, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Wij hebben in dat geval het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar onze keuze, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliënt.
 7. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.
 8. Indien wij overgaan tot ontbinding van een overeenkomst, hebben wij een recht op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld op tenminste 15 procent van de factuurwaarde van de verkocht auto c.q. 15 procent van de factuurwaarde van de door ons op grond van de ontbonden overeenkomst verricht of te verrichten prestatie, onverminderd onze bevoegdheid om onze werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van cliënt te vorderen.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door cliënt verschuldigde bedragen te geraken, komen voor zij rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de verschuldigde som met een minimum van € 150,- exclusief BTW, onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn.

Artikel 6: Eigendomsbehoud

 1. Wij behouden ons het eigendom voor van alle door aan cliënt afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verrichte, geldt de voorbehouden eigendom benoemd totdat cliënt ook onze daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die wij jegens de cliënt mochten verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat ons in ons belang als eigenaar schaadt of kan schaden bij ons te melden. Wij zijn tot generlei vrijwaring van cliënt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart cliënt ons voor aanspraken die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 3. Cliënt is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen WA en casco-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Cliënt verleent ons door ondertekening van de koopovereenkomst een onherroepelijk volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.
 4. Indien de cliënt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of ons goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin zal tekortschieten zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Met name – docht niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien cliënt surseance van betalingen heeft aangevraagd, indien het faillissement van de client is aangevraagd of uitgesproken of indien cliënt enige betalingsregeling met een of meerdere van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door ons gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan ons is verschuldigd.
 5. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door ons geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken, dient cliënt ons binnen vierentwintig uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan ons op de hoogte te stellen. Wij zijn in dat geval gerechtigd de betreffende zaken bij de cliënt weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.

Art 7: Overmacht

 1. In geval dat blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring hetzij de uitvoering voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onder mededeling aan de cliënt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken, zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens cliënt gehouden zullen zijn. Gedurende de opschortingperiode van zes maanden zijn wij bevoegd, en aan het einde daarvan zijn wij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor ontbinding van de overeenkomst.
 2. Onder overmacht worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen; terroristische aanslagen,(burger) oorlog en oproer, ook buiten Nederland; geheel of gedeeltelijke mobilisatie; epidemieën; brand en storingen in ons bedrijf; wijziging van mede op de overeenkomst betrokken valutaverhoudingen of van andere factoren die door ons berekende prijzen mede bepalen; stopzetten van productie van het verkochte model; transportmoeilijkheden; werkstaking of andere collectieve acties; stremming; uitsluiting; diefstal of verduistering uit onze magazijnen of werkplaatsen; waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of tijdig levering aan ons door onze toeleveranciers; niet of niet tijdige van door ons aan derden uitbestede werkzaamheden; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; als mede elke andere omstandigheid waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

Art 8: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Op afgeleverde zaken word door ons garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliënt ter hand gestelde garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zullen wij ten aanzien van zaken die door ons van derden worden betrokken of te aanzien van werkzaamheden, dien in onze opdracht door derden worden verricht, niet tot enige verder strekkende garantie gebonden zijn dan die, welke wij van de desbetreffende derde te dien aanzien hebben verkregen.
 2. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie en conform van de van tijd tot tijd door ons gestelde voorwaarde. Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld aan ons te worden vermeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De reparatie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliënt zelf of derden zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de door ons geleverde zaken veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat die schade valt onder de garantiebepaling zoals hiervoor is opgenomen in art 8.1 en de daarin genoemde garantieformulieren, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BWD of tot onze bedrijfsleiding. Wij verplichten ons een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten met voor onze branche niet ongebruikelijke (zulks te onzer beoordeling)voorwaarden. Door de garanties vermeld in dit artikel 8 worden de dwingendrechtelijke rechten (waaronder het recht ingevolge het boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering van overeenkomst beantwoord) die een cliënt, die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
 4. Wij zijn enkel aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie indien en voor zover deze schade door onze aansprakelijkheidverzekering is gedekt en in het desbetreffende geval word uitgekeerd onder de verzekering. Hetzelfde geldt ter zake als van gevolgschade te kwalificeren letselschade en/of overlijdensschade , tenzij voor de betreffende schade onzerzijds productenaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in titel 6.3 van het Burgerlijk Wetboek dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid BWD.
 5. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door ons gesloten aansprakelijkheidverzekering wordt gedekt.

Art 9: Reclame

 1. Reclames ter zake van door ons geleverde zaken of door ons verrichten diensten dienen binnen bekwamen tijd doch in ieder geval binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt bij ons te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken.
 2. In afwijking van het artikel in 9.1 bepaalde, is ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ons afgeleverde zaken, zoals krassen deuken en dergelijke, na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
 3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door ons is geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zo nodig verpakt te zijn.
 4. Bij mondelinge overeenkomst berust het risico van vergissing uisluitend bij cliënt.

Art 10: Overeenkomsten op afstand gesloten

 1. Indien tussen ons en cliënt , zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, een overeenkomst tot stand komt op wijze, waarop de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is (bijvoorbeeld verkoop fax of telefonische verkoop), mits de gekochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties die de cliënt heeft aangegeven, heeft de cliënt de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de onderliggende overeenkomst met ons te ontbinden, zonder dat daarvoor een reden vereist is, onverlet hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (brief of fax) te geschieden binnen de in het vorige lid gestelde termijn.
 3. Na ontbinding dient de geleverde zaak per omgaande doch niet later dan binnen vijf werkdagen daarna voor rekening van de cliënt aan ons te worden geretourneerd, voor zover van toepassing in de originele verpakking. Indien, naar onze beoordeling, de zaak beschadigd, (gedeeltelijk) verbruikt, of gebruikt is, zijn wij gerechtigd de zaak niet in ontvangst te nemen, hetgeen de betalingsverplichting van de cliënt onverlet laat.
 4. Wij zijn gerechtigd iedere waardevermindering aan de geleverde zaak welke na retournering aan ons blijkt in geld uit te drukken en dat bedrag als schadevergoeding te verrekenen met het door de cliënt betaalde bedrag.
 5. Indien naar onze beoordeling een geleverde zaak tijdig en in goede staat aan ons word geretourneerd, zal de betaalde aankoopsom of het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen worden gecrediteerd.
 6. In afwijking van het artikel 46f van het boek 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81 tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Art 11: Toepasselijk recht

 • Op als onze overeenkomsten en uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels.

Art 12: Geschillen

 • Voor beslechting van geschillen verbandhoudende met of voortvloeiende uit met cliënten gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel, naar onze keuze, de rechter te Amsterdam bevoegd. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen wij indien wij voor beslechting van het geschil kiezen voor de rechter te Amsterdam daarvan schriftelijk mededeling doen. Indien cliënt binnen een maand na deze mededeling aan ons kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd.

Enter, januari 2010

Back to top